شیر تخلیه از جنس برنز 

قابل استفاده در تمام تجهیزات ابزار دقیق از جمله فیلتر رگلاتور هوای ابزار دقیقه و مخازن کمپرسور باد جهت تخلیه مایعات 


نام شما :

ایمیل :

تلفن تماس :

توضیحات :