شیراز ، شهرک  بزرگ-صنعتی

خیابان 2800  بلوک RP4 پلاک 26

کد پستی-7158163566

مدیریت بازرگانی:09173170954

مدیریت:  09173082042

مهندسی و خدمات فنی :09173170954

ایمیل : info@farzamregulator.com

نام شما :

ایمیل :

موضوع

توضیحات :